Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
सच्याउनको लागि Message Post गर्दा तपाइको दर्ता नं. थाहा छ भने दर्ता नं. र आफ्नो फोन नं. सहित समस्या तथा सच्याउनुपर्ने विवरण लेख्नुहोला ।
सच्याउनको लागि Message Post गर्दा Form बुझाउनु अगाडिनै Message Post गर्नुहोला ।
   
Registration NO.
(दर्ता नंबर)
Fullname:
(नाम)
Phone/Mobile:
(फोन / मोबाईल)
Report Detail:
( समस्याको विवरण )
Captcha:
(क्यापचा)