Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
Request को माध्यमवाट आफ्नो विवरणको PDF File मात्र Download गर्न सकिन्छ, विवरण Edit गर्न मिल्दैन ।
Enter Citizenship No.:(नागरिकता नं.)
Issuing District: (जारी गरेको जिल्ला)
Birthday:(जन्म मिति)
Captcha:(क्यापचा)