Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 सैन्य, सैन्य ड्रार्इभर र सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड) पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा August 2018, 21
2 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा August 2018, 17
3 प्राविधिक सुवेदार (प्रा.सु.सै.उ.) पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना August 2018, 16
4 अ.क. समावेशी खुला तथा अान्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा August 2018, 16
5 सैन्य ड्राईभर तथा सैन्य बाद्यबादन पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा August 2018, 13
6 सैन्य, सैन्य ड्रार्इभर र सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड) पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा August 2018, 10
7 अ.क.समावेशी तथा खुला लिखित परीक्षाको नतिजा August 2018, 09
8 अ.क.आन्तरिक लिखित परीक्षाको नतिजा August 2018, 09
9 लेखा जम.क. समावेशी तथा खुला लिखित परीक्षाको नतिजा August 2018, 09
10 लेखा जम.क.आन्तरिक लिखित परीक्षाको नतिजा August 2018, 09
Previous Showing 11 - 20 of  479 Results Next
Navigation Menu