Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट अन्तिम नतिजा May 2018, 14
2 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा May 2018, 11
3 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा May 2018, 09
4 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा May 2018, 07
5 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट अन्तिम नतिजा April 2018, 22
6 अ.क. पद छनौट अन्तिम नतिजा सूचना April 2018, 18
7 सैन्य पद छनौट अन्तिम नतिजा सूचना April 2018, 18
8 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा April 2018, 18
9 अ.क. पद छनौट बिस्तृत स्वस्थ्य परीक्षण नतिजा सूचना April 2018, 17
10 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सूचना April 2018, 16
Showing 1 - 10 of  442 Results Next
Navigation Menu