Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 स.प.हु., अ.क.,सैन्य/ड्राईभर/ब्रासव्याण्ड तथा फलोवर्स छनौट तालिका सम्बन्धी सूचना March 2018, 13
2 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक बिल्लादार पदहरुको (खुला/अान्तरिक) प्रयोगात्मक परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना March 2018, 02
3 बिभिन्न ट्रेडका पदिक तथा बिल्लादार पदहरुको (खुला/अान्तरिक) प्रयोगात्मक परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना March 2018, 02
4 बिभिन्न ट्रेडका पदिक तथा बिल्लादार पदहरुको (खुला/अान्तरिक) प्रयोगात्मक परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2018, 28
5 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना February 2018, 20
6 लोक सेवा आयोगबाट संचालन गरिने बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक पदिक तथा बिल्लादार पदहरुको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना February 2018, 15
7 विभिन्न ट्रेडका पदिक तथा विल्लादार (खुला/आन्तरीक) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना February 2018, 07
8 छनाैट भएका स.प.हु., अ.क., सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदका उम्मेदवारहरु उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना February 2018, 04
9 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट आई.क्यु.परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2018, 04
10 विभिन्न ट्रेडका पदिक तथा विल्लादार छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना February 2018, 02
Previous Showing 11 - 20 of  206 Notices Next
Navigation Menu