Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 लेखा जम.क. समावेशी, खुला तथा आन्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको लेखा सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना August 2018, 23
2 प्राविधिक सुवेदार (प्रा.सु. सैनिक उपचारिका) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 22
3 अ.क. (खुला/आन्तरिक) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र सैन्य पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 22
4 अ.क. समावेशी, खुला तथा अान्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 21
5 सैन्य, सैन्य ड्रार्इभर, सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 20
6 सैन्य, सैन्य ड्राइभर तथा सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्य) पदकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणकाे नतिजा सम्बन्धि सुचना August 2018, 19
7 सैन्य पदको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 16
8 सैन्य पदको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 15
9 प्राविधिक सुवेदार (प्रा.सु.सै.उ.) प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना August 2018, 14
10 अमल्दार कर्मचारी समावेशी, खुला र आन्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना August 2018, 14
Previous Showing 11 - 20 of  235 Notices Next
Navigation Menu