Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 अ.क. र स.प.हु. छनौट लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना March 2018, 26
2 बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स पदहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना March 2018, 22
3 सैन्य/ड्राईभर/ब्रासव्याण्ड छनौट लिखित परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना March 2018, 22
4 प्रा.अम.मेडिकल (अान्तरिक) पदकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना March 2018, 19
5 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धी सूचना March 2018, 14
6 स.प.हु., अ.क.,सैन्य/ड्राईभर/ब्रासव्याण्ड तथा फलोवर्स छनौट तालिका सम्बन्धी सूचना March 2018, 13
7 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक बिल्लादार पदहरुको (खुला/अान्तरिक) प्रयोगात्मक परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना March 2018, 02
8 बिभिन्न ट्रेडका पदिक तथा बिल्लादार पदहरुको (खुला/अान्तरिक) प्रयोगात्मक परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना March 2018, 02
9 बिभिन्न ट्रेडका पदिक तथा बिल्लादार पदहरुको (खुला/अान्तरिक) प्रयोगात्मक परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2018, 28
10 सि.सं.५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) छनौट लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना February 2018, 20
Previous Showing 11 - 20 of  211 Notices Next
Navigation Menu