.:Online Recruitment Management System, Nepalese Army:.:नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, भद्रकाली काठमाण्डौ‌

Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 सैन्य पदको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 16
2 सैन्य पदको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धि सूचना August 2018, 15
3 प्राविधिक सुवेदार (प्रा.सु.सै.उ.) प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना August 2018, 14
4 अमल्दार कर्मचारी समावेशी, खुला र आन्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना August 2018, 14
5 लेखा जम.क. समावेशी, खुला तथा आन्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना August 2018, 13
6 अमल्दार कर्मचारी समावेशी, खुला र आन्तरिक पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना August 2018, 12
7 पाइलट अधिकृत (सेवा परिवर्तन) छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना July 2018, 29
8 प्रा.सु.सै.उ., लेखा जम.क. (खुला/आन्तरिक), अ.क. (खुला/आन्तरिक), सैन्य, सैन्य ड्रार्इभर र सैन्य बाध्य बादन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धि सूचना July 2018, 26
9 सि.सं.४७ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट गुणमापक परीक्षा कार्यक्रम तालिका सम्बन्धी सूचना July 2018, 12
10 कुचिकार पदका उम्मेदवारहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धि सुचना July 2018, 03
Showing 1 - 10 of  219 Notices Next
Navigation Menu